ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICA-TERMEN 1 IULIE 2018

ANALIZA DE RISC LA SECURITATE FIZICA-TERMEN  1 IULIE 2018

 

Definitie:

Analiza de risc la securitate , conform Legii nr. 333/2003 reprezinta un document obligatoriu pentru toate societatile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care detin bunuri sau valori cu orice titlu si sunt obligate sa asigure protectia acestora.

 

Termen:

1 iulie 2018 este termenul-limita

 

Sanctiune:

Amenzi de pana la 20.000 lei

Contraventie pentru implementarea masurilor partial : amenda de la 5.000 la 10.000 lei

Unitatile pot fi amendate de catre politisti, jandarmi, precum si de catre primari sau imputerniciti ai acestora.

 

Lista unitatilor care au obligatia implementarii masurilor de securitate fizica:

 • societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social
 • ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale;
 • regiile autonome;
 • companiile si societatile nationale;
 • institutele nationale de cercetare-dezvoltare;
 • alte organizatii care detin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori a valorilor, conform completarii aduse prin art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor).

 

Analize de risc la securitate fizica „se face potrivit Instructiunilor emise de Ministerul Administrației si Internelor, completate prin art. 2 din HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003″ de catre experti abilitati , care dețin competențe profesionale .

 

Principalele etape în realizarea unei analize de risc

 • definirea parametrilor interni şi externi care genereaza si modifica riscurile la securitatea fizică a unitatii;
 • stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru;
 • identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte;
 • analizarea riscurilor la securitatea fizica;
 • estimarea riscurilor unitatii beneficiare;
 • intocmirea Raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizica.

 

Documente necesare:

 • CUI societate;
 • certificat constatator;
 • acte care sa ateste dreptul de folosinta a obiectivului ;
 • extras de carte funciara (cadastru) – trebuie actualizare plan de relevatie imobil;
 • schite, planuri topografice/cadastrale/de situatie etc.;
 • autorizatii legale;
 • instructiuni si proceduri PSI si SU;
 • contractul de prestari servicii incheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare ;
 • contractul de prestari servicii mentenanta/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate
 • contractul de prestari servicii transport bunuri şi valori
 • instructiuni si proceduri de mediu;
 • instructuni/proceduri de acces;
 • planuri, instuctiuni si proceduri securitate;
 • existenta structurilor de securitate si a personalului cu functii de securitate interna: manager de securitate, manager de securitatea informatiei;
 • licente pentru societatea de paza;
 • contract de monitorizare si interventie;
 • contract de paza;
 • plan paza;
 • contract de monitorizare video;
 • aviz Centru de Monitorizare si Receptie a Alarmelor (CMRA);
 • licenta societate instalare sisteme tehnice;
 • proiect tehnic (antiefractie/sistem video etc.);
 • planuri de pregatire/training pe domenii (dovada executarii pregatirii/trainingului);
 • registru de riscuri;
 • plan de management al riscului.

Revizuire document analiza risc:

 • cel puţin o data la trei ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni şi externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
 • in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;
 • in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii.

Costuri

Costurile pornesc de la de la 400 de lei pentru un punct de lucru mic, si pot ajunge pana la 5.000 de lei, in functie de domeniul de activitate si marimea companiei.