Angajatorii au obligatia conform OUG 82/2017 de a demara negocieri colective cu salariatii incepand cu 20 Noiembrie 2017

Conform  Ordonantei de urgenta Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative (aparuta in Monitorul Oficial), angajatorii au obligatia de a demara negocieri colective cu salariatii , in vederea majorarii salariilor brute, in perioada 20 noiembrie-20 decembrie .

Scopul acestor negocieri il reprezinta ajustarea salariilor brute, astfel incat  salariatii sa obtina incepand cu 01 ianuarie 2018 aceleasi venituri nete ca si pana in prezent. Astfel, salariile brute ar trebui majorate pana la finalul lunii decembrie pentru a evita micsorarea salariilor nete din 2018.

Negocierea colectiva a actelor aditionale la contractele si acordurile colective de munca este obligatorie pentru toate companiile , indiferent de numarul de salariati .

Ordonanța nu face nicio referire la posibile sanctiuni pentru refuzul angajatorului de a incepe negocierea ,desi Legea dialogului social prevede in acest sens sanctiuni între 5.000 și 10.000 de lei .

Obligatii angajatorilor conform ordonantei de urgenta:

  • Companiile cu un numar mai mic de 21 de angajați, obligate sa demareze negocieri colective
  • La negociere vor participa reprezentantii federatiei sindicale reprezentative in sector de activitate impreuna cu rezentantii salariatiilor. Astfel, angajatii sunt obligati sa constituie un sindicat la nivelul unitatii sau sa se afilieze unui sindicat reprezentativ in sectorul de activitate in care firma activeaza
  • Contractele colective de munca aflate in vigoare vor fi renegociate
  • Negocierea colectiva poate viza orice aspect, nu doar cele ce tin de transferul contributiilor sociale

 

Atasat Ordonanţa de urgenţă nr. 82/08.112017

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 82/08.112017

 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 902 din 16 noiembrie 2017

 

 

   […] Având în vedere că legislaţia naţională obligă la iniţierea negocierii colective doar la angajatorii cu peste 21 de salariaţi, prin prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură cadrul normativ necesar pentru stimularea negocierii colective la nivel de unitate pentru toate categoriile de angajatori, indiferent de numărul de salariaţi. 

    Astfel, pentru aplicarea ultimelor modificări ale Codului fiscal se propune eliminarea restricţiilor în ceea ce priveşte iniţierea negocierii colective în vederea încheierii contractelor colective de muncă, introducându-se totodată derogări de la termenele şi condiţiile de reprezentativitate prevăzute de actuala reglementare. 

    În lipsa adoptării prezentului act normativ interesele angajatorilor cu mai puţin de 21 de salariaţi ar fi prejudiciate prin imposibilitatea iniţierii negocierii colective la nivel de unitate, afectând astfel atât drepturile şi obligaţiile angajatorilor, cât şi pe cele ale salariaţilor. 

    Se creează premisele flexibilizării condiţiilor de reprezentativitate solicitate la negocierea contractelor colective de muncă prin introducerea federaţiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate şi al confederaţilor reprezentative la nivel naţional, împreună cu reprezentanţi ai salariaţilor. 

    În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. –   (1) Începând cu data de 1 iulie 2018, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea punctului de pensie se majorează cu 10% şi este de 1.100 lei.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, în perioada 1 iulie- 31 decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari este de 640 lei.

Art. II. –   Alineatul (3) al articolului 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contribuţie la fondul de pensii este de 3,75%.”

Art. III. –   Alineatul (2) al articolului 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 ianuarie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2017, se abrogă.

Art. IV. –   Începând cu drepturile lunii ianuarie 2018, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului. Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.”

  1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

” (21) Valoarea indicatorului social de referinţă este cea prevăzută la art. 331 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.”

  1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 5. –   Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.”

  1. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (4) Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzut la art. 2 alin. (2) se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea.”

Art. V. –   Articolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 97. –   Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2019, cu excepţia art. 95, care intră în vigoare la data de 1 februarie 2019.”

Art. VI. –   Începând cu data de 1 ianuarie 2018, articolul 31 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

” Art. 31. –   (1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Termenele de declarare şi de plată a sumelor reprezentând contribuţiile individuale la bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală pentru declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale.”

Art. VII. –   (1) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există încheiat contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(2) şi prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot participa reprezentanţii salariaţilor împreună cu un reprezentant al unei federaţii reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor.

(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică în perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2017.

 

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Lia-Olguţa Vasilescu
Ministrul finanţelor publice,
Ionuţ Mişa
p. Ministrul apărării naţionale,
Nicolae Nasta,
secretar de stat
Ministrul afacerilor interne,
Carmen Daniela Dan

 

Bucureşti, 8 noiembrie 2017.

Nr. 82.