Legislatie proiecte europene

  • Legislatie achizitii beneficiari privati

Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016)

  • Legislatie specifica proiecte cu finantare europeana si proiecte CDI (cercetare-dezvoltare-inovare)

    Hotararea nr. 93/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 orivind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 49/2015 din 23 octombrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 – 2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării

    OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015

Legislatia generala a cercetarii

Strategia Naţională CDI 2014-2020 (HG 929/2014)
Legea Educaţiei Naționale nr. 1/ 2011 – cu modificările și completările ulterioare
O.G. 57/2002 – cu modificări și completări ulterioare,  privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Statutul cercetătorului – Legea nr. 319/2003 – cu modificările și completările ulterioare
 
Legislaţia aferentă MEN/ANCS/MECTS
Regulament de organizare și funcționare al ANCSI – 11.07.2016 11:18
Organizarea și funcționarea ANCSI – H.G. nr. 45/2016 – 19.02.2016 11:23
Organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice – H.G. 26/2015
Evaluarea şi clasificarea instituţiilor de cercetare – H.G. nr. 1062/2011
Legea eticii în cercetare nr. 206/2004 – cu modificările și completările ulterioare
Legislaţia aferentă UEFISCDI
 Ordonanţa de înfiinţare a UEFISCSU nr. 62/1999
O.U.G. de înfiinţare a UEFISCDI nr.74/2010
Regulamentul de organizare și funcționare a UEFISCDI – OMECTS nr. 4864/2011
Planul naţional
 Planul Naţional CDI 2015-2020 (HG 583/2015)
Strategia naţională în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării – H.G. nr. 217/2007
Norme metodologice privind programele, proiectele și acțiunile cuprinse în PN-CDI – H.G.nr. 1265/ 2004
Planul naţional de  cercetare-dezvoltare și inovare II  – H.G. nr. 475/2007
Modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare – H.G. nr. 1244/2012
Legislaţie secundară aferentă sistemului de cercetare
 Regulament-cadru de organizare și funcționare a INCD-urilor  – H.G. 637/2003
Categorii de cheltuieli pentru activități de cercetare – H.G. 134/2011
Condiţii pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice  – H.G. 264/2003
Metodologie de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la INCD-uri –  H.G. 91/2003
Acreditare RENITT – H.G. 406/2003
Normele privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil  – Ordinul nr. 2086/4504/2010 
Codul studiilor universitare de doctorat – H.G.681/2011
Metodologie-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior- HG 457/2011
Recunoașterea și echivalarea diplomelor și certificatelor obținute în universități de top – OMECTS nr. 3158/2012
Aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii H.G.nr. 789/2011
Metodologia de autorizare, acreditare și evaluare a școlilor doctorale – OMECTS nr. 3850/2012
Legislaţia altor organisme din domeniul cercetării
 Legea privind organizarea și funcționarea Academiei Române – Legea 752/ 2001
Statutul Academiei Române
Legea privind organizarea și funcționarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice – Legea 45/2009
Statutul și ROF-ul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
Legea privind organizarea și funcționarea Academiei de Ştiinţe Medicale – Legea 264/2004
Statutul Academiei de Ştiinţe Medicale
Regulamente şi componenţă Consilii Știinţifice
 CNCS – regulament, componență
CNDI – regulament, componență
CCCDI – regulament, componență
CNATDCU – regulament, componență P1P2P3, P4, P5; standarde minimale – P1, P2, P3, P4P5, evaluarea tezelor de abilitare, echivalarea automată a calității de conducător de doctorat, Ordinul 5644/05.09.2012 privind unele măsuri de organizare şi funcţionare a CNATDCU
Scheme de ajutor de stat
Regulamentul (CE) nr. 800/2008 
Fonduri structurale – ordine pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat si de minimis
PN-CDI II    – State aid No N 542/2007
Legislaţie domeniul privat al statului
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii
Formularul P4000 privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii- versiune actualizată 08.01.2015